Loading color scheme

Smluvní podmínky služby Despito

Smluvní podmínky služby Despito.com

  1. Úvod

1.1 Společnost Web7master s.r.o., se sídlem na adrese Mydlářská 189/3, Liberec 10, PSČ: 460 10, IČO: 02845539, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34024 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Despito.com, dostupného z internetové adresy (URL) http://www.despito.com (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) zřizovat a vytvářet vlastní webové stránky (dále jen „Stránky“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

  1. Popis služby Despito.com

2.1. Server je zaměřen na zřizování a vytváření vlastních Stránek Uživateli Serveru. Server dále umožňuje uživatelům celosvětové sítě internet vyhledávat Stránky jednotlivých Uživatelů Serveru.

2.2. Stránky jsou zpřístupňovány z technického zařízení Provozovatele.

Internetová adresa Stránek Uživatele je vždy tvořena uživatelským jménem Uživatele, a má následující podobu: despito.com/uživatelskéjméno nebo doporuceny.cz/uživatelskéjméno.

  1. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zřizovat a vytvářet Stránky mohou i neregistrovaní Uživatelé Serveru, kteří nemají uživatelský účet.

3.2. Zřizování a vytváření Stránek Uživateli je v základní verzi Serveru zdarma. Uživatel má možnost využít zvýhodněnou, placenou verzi Serveru – Despito, a to za podmínek uvedených níže.

3.3. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za ztrátu souborů ze Stránek způsobenou technickými problémy Serveru, za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Stránek, za přerušení provozu Serveru v důsledku technických problémů.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo v neplacené verzi Serveru na Stránkách Uživatelů zobrazovat reklamu dle svého uvážení. Provozovatel se zavazuje, že jím zobrazovaná reklama bude v souladu s platnými právními předpisy.

3.5. Provozovatel se zavazuje do obsahu Stránek Uživatelů nezasahovat, vyjma jejich odstranění z důvodů stanovených těmito podmínkami či zákonem.

3.6. Uživatel odpovídá za to, že obsahem Stránek a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými na Stránkách nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.

3.7. V případě, že Uživatel zveřejní na Stránkách fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem vložení tohoto obsahu na Stránky Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění obsahu Stránek na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.

3.8. Uživatel má právo obsah Stránek kdykoliv odstranit.

3.9. Uživatel má právo Stránky ze Serveru kdykoliv odstranit.

3.10. Za obsah Stránek odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby byl obsah Stránek v souladu s Podmínkami, právním řádem České republiky, neoprávněně nezasahoval do práv a oprávněných zájmů třetích osob a nenarušoval dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah Stránek nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje odstranit Stránky, které nejsou v souladu s těmito Podmínkami, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.11. Provozovatel je oprávněn odstranit Stránky vytvořené za účelem ukládání datových a jiných souborů velkého objemu, existuje-li důvodné podezření na porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví ze strany Uživatele. Provozovatel je oprávněn v těchto případech Stránky odstranit i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.12. Provozovatel je oprávněn odstranit Stránky Uživatelů, kteří po dobu delší než 6 měsíců nevyužili služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru, a to bez náhrady. Využitím služby se rozumí ta skutečnost, že na Stránky nevstoupí žádný návštěvník, a to buď přímým zadáním webové adresy stránky do prohlížeče nebo prostřednictvím odkazu z internetového vyhledávače nebo jiné webové stránky. O takovéto skutečnosti po uplynutí 5 měsíců bez přístupu návštěvníka na Stránky Provozovatel Uživatele vyrozumí formou emailové zprávy a ponechá mu lhůtu 1 měsíce na zajištění nápravy.

  1. Program Despito

4.1. Program Despito je placená služba poskytovaná Uživatelům v rámci Serveru (dále jen „Program Despito“).

4.2. Program Despito umožňuje uživatelům využití vlastní domény.

4.3. Provozovatel se zavazuje na Stránkách Uživatelů využívajících Program Despito nezobrazovat reklamu.

4.4. Provozovatel se zavazuje zálohovat data uložená Uživatelem v rámci Programu Despito.

  1. Finanční podmínky

5.1. Program Despito je zpoplatněn. Cena za užívání Program Despito činí 1.500,-Kč/ rok. Provozovatel si vyhrazuje právu tuto cenu kdykoliv změnit prostřednictvím a postupem pro změnu těchto Podmínek.

5.2. Program Despito je hrazen prostřednictvím služby Provozovatele (client.web7master.com).

5.3. Program Despito je Uživateli aktivován na základě roční objednávky Uživatele. Uživatel má možnost využít automatického prodlužování Programu Despito prostřednictvím opakovaného vystavení daňového dokladu Provozovatele.

5.4. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Uživatelem eviduje pohledávku po datu splatnosti na Program Despito a/nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, ukončit možnost využívání Program Despito.

  1. Zpracování osobních údajů

6.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

6.2.   V rámci samotného poskytování služeb on-line reklamy však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.

6.3.   Pro účely užívání služby Serveru Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání služeb Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

6.4.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá službu Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

6.4.   V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.3. a 6.4. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

6.5.   Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.

6.7. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6.8.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1. Na provoz Serveru se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Design Point, s.r.o.. Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Design Point, s.r.o. přednost.

7.2. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Design Point, s.r.o., a příslušnou právní úpravou.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Serveru či služeb souvisejících se Serverem či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a odstranit svojí Stránku ze Serveru. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Server, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.

analyza webu zdarma

Využíjte naši aktuální nabídku na

Analýzu vašeho webu zdarma

Analyzovat můj web